Taekwondo

Taekwondo

by Syam ibn Affan

salah satu aksi siswa peserta ekskul taekwondo