Profil Perpustakaan

Kata Pengantar

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kemurahan dan kasih sayang kepada hamba-Nya, yang tiada lelah untuk menjaga, membimbing, memberi kekuatan dan petunjuk pada kami keluarga besar SD YPPSB 3, dalam menapaki jalan kemuliaan ini, dalam ruang atmosfir pendidikan dalam rangka membangun peradaban melalui institusi sekolah SD YPPSB
Berbagai upaya dan usaha kami lakukan untuk tetap memompa semangat para pendidik, dalam membimbing anak, mendidik dan mengajari agar terlahir insan yang unggul, serta memnuhi berbagai komponen yang mendukung demi keberhasilan pendidikan diantaranya perpustakaan.
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari program sekolah secara keseluruhan. Perpustakaan sebagai gudang informasi dan ilmu pengetahuan selayaknya menjadi sumber belajar yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.
Dengan segenap potensi yang SD YPPSB 3 miliki terus berusaha mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari sumber belajar yang tidak terpisahkan dari sumber-sumber belajar yang lain. Dengan berbagai program, dan strategi SD YPPSB 3 ingin menghadirkan perpustakaan sekolah sebagai wahana bagi anak dalam menumbuhkembangkan potensi
Pada kesempatan ini kami sajikan Profil Perpustakaan SD YPPSB 3 yang berisi gambaran singkat tentang keberadaan perpustakaan tersebut. Kami berharap dengan profil ini telah dapat memberikan informasi yang menarik bagi para steakholder sehinngga dapat berpadu dalam mengembangkan perpustakaan sekolah ini
Pada akhirnya kami SD YPPSB 3 mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan. Semoga mimpi besar SD YPPSB 3 menjadikan perpustakaan SD YPPSB 3 menjadi sebuah perpustakaan yang dapat memberi pelayanan dan berperan dalam pembelajaran terbaik bagi murid-murid.

Sangatta, Juli 2018

 

Kepala Sekolah